ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів учасників

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “__________________ ”

від _____ __________ року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

«БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «____________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «_________________» (надалі – Фонд) є недержавною добровільною неприбутковою благодійною організацією, створеною у формі благодійного фонду.
 • Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншого чинного законодавства України та цього Статуту.
 • Фонд є благодійною організацією яка самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 • Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку і є неприбутковою організацією.
 • Фонд набуває статусу юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, виступає у правовідносинах, несе обов’язки, виступає у якості позивача i відповідача у судових органах, має відокремлене майно, поточний та валютний рахунки в установах банків.
 • Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності та добровільності.

1.7    Фонд створено на   невизначений термін та здійснює свою діяльності на всій території України.

 • Фонд має право мати круглу печатку, кутовий штамп, штемпелі зі своїм найменуванням та символікою, емблему та іншу атрибутику і символіку.
 • Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями в межах свого майна.
 • Фонд може здійснювати іншу благодійну міжнародну діяльність.
 • Держава, її органи та засновники Фонду не відповідають по зобов’язаннях Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів, а також своїх засновників.
 • Фонд може відкривати свої відділення, філії та представництва.
 • Фонд може у встановленому порядку відкривати рахунки в банківських установах України та за кордоном.
 • Повне найменування фонду:

Українською: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “__________________”” Англійською: CHARITABLE ORGANIZATION “CHARITY ORGANIZATION “_______________””

 • Скорочене найменування фонду:

Українською: БФ “___________” Англійською: CO “___________”

 • Фонд має право отримувати та надавати благодійні пожертви та благодійні гранти.
 • Фонд має право брати участь в міжнародних благодійних організаціях.

 

2.  МЕТА, ЦІЛІ, СФЕРИ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Основною метою Фонду є здійснення благодійної діяльності у сферах, визначених цим Статутом.

 

 • Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах, визначених законодавством України, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах

 

 • Сферами благодійної діяльності є :
  • Освіта, наука, культура та мистецтво
  • Соціальна сфера
  • Сфера охорони здоров’я та спорту
  • інші сфери благодійної діяльності , що визначенні чинним законодавством.

Напрями благодійної діяльності у сферах благодійної діяльності:

 1. в сфері освіти, науки, культури та мистецтва:
 • участь в розробці та реалізації програм в галузі освіти, культури, духовного розвитку та мистецтва;
 • сприяння розвитку науки та освіти;
 • участь в підготовці і реалізації освітніх програм для будь-яких верств населення;
 • пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;
 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм та пошуків у галузі культури і мистецтва, співпраця з вченими, дослідниками – істориками, краєзнавцями, мистецтвознавцями, викладачами, вчителями, студентами, учнями;
 • сприяння духовному розвитку українців, популяризації мистецтва та поширення доступу до надбань української та світової культури і мистецтва, розвитку художньої творчості;
 • організація та проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, виставок і Фестивалів;
 • сприяння розвитку міжнародних відносин, взаємозв’язків та співробітництва з громадськими, благодійними організаціями, центрами, музейними закладами, іншими фундаціями та фізичними особами в Україні та за її межами, обмін досвідом, співпраця та вивчення практичного досвіду;
 • безпосередня участь у культурно-просвітницьких заходах з відродження національних традицій, розвитку мистецтва, виявлення обдарованих дітей та талановитої молоді;
 • сприяння виданню та розповсюдження духовної, наукової, освітньої, довідкової, дитячої літератури, літератури культурно-мистецької тематики, розвитку видавничої справи та інформаційної інфраструктури;
 • співпраця із засобами масової інформації щодо популяризації культури і мистецтва, поширення інформації про діяльність Фонду;
 • в соціальній сфері:
 • сприяння соціальній реабілітації малозабезпеченим, які потребують піклування
 • надання допомоги багатодітним
 • сприяння захисту материнства та дитинства
 • надання допомоги громадянам та малозабезпеченим сім’ям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних та військових конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям, іншим вимушеним переселенцям;
 • інша діяльність, що сприяє соціально-економічному розвитку України та підвищенню добробуту її громадян та не має на меті отримання прибутку.
 1. в сфері охорони здоров’я та спорту:
 • участь в розробці та реалізації програм в галузі охорони здоров’я та спорту, сприяння розвитку спорту в Україні; участь в підготовці і реалізації освітніх програм для будь-яких верств населення в галузі охорони здоров’я та спорту;
 • розвиток регіональних програм, у тому числі спортивних, що сприяють розвитку місцевого самоврядування;
 • виховання молоді в галузі фізичної культури та спорту;
 • пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню
 • умов для їх навчання та розкриття їх спортивних здібностей;
 • сприяння розвитку    охорони    здоров’я,    масової    фізичної    культури,   спорту,   туризму, пропагування здорового способу життя;
 1. в інших сферах:
 • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • сприяння розвитку та оновленню інфраструктури ____________________ громади;
 • сприяння розвитку нових туристичних маршрутів та туризму;
 • надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
 • сприяння розвитку свободи слова;
 • сприяння розвитку громадянських прав та свобод
 • сприяння розвитку сільського господарства;
 • проведення благодійних акцій і масових заходів, компаній по збиранню пожертвувань, благодійних лотерей i аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників;
 • сприяння розвитку міжнародних відносин, взаємозв’язків та співробітництва з громадськими та благодійними організаціями і фізичними особами в Україні та за її межами, вивчення їх досвіду, обмін досвідом;
 • залучення благодійних внесків українських і зарубіжних громадян, організацій юридичних осіб у вигляді грошових коштів та майна;
 • акумулювання фінансових коштів для здійснення благодійної діяльності;
 • здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства та інші завдання, спрямовані на виконання основної мети Фонду, які не суперечать чинному законодавству.

 

2.4.  Види благодійної діяльності

 Для досягнення своїх статутних цілей Фонд відповідно до чинного законодавства України на власний розсуд може здійснювати будь-який з наступних видів благодійної діяльності:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів, меморандумів) про благодійну діяльність, в тому числі міжнародних;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійним цільовим капіталом Фонду (ендавментами); та проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

3.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

Фонд має право:

 • Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цих пожертвувань.
 • Самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги.
 • Здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України.
 • Бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Фонду.
 • Обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн.
 • Реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду.
 • Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.
 • Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс.
 • Проводити благодійні негрошові лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони.
 • Засновувати підприємства та організації, суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом.
 • Набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами тощо, набувати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку.
 • Популяризувати своє ім’я (назву), символіку у засобах масової інформації, соціальних мережах, в тому числі, шляхом розміщення рекламних оголошень.
 • Залучати волонтерів для реалізації програм Фонду, створювати волонтерські центри, у відповідності до вимог законодавства України.
 • самостійно визначати структуру та штати Фонду, порядок та розмір оплати праці його штатних працівників;
 • наймати працівників та звільняти їх відповідно до законодавства;
 • залучати до роботи на договірних засадах відповідних фахівців, у тому числі зарубіжних;
 • засновувати засоби масової інформації і здійснення видавничої діяльності для реалізації статутних цілей,організовувати і фінансувати проведення благодійних навчально-пропагандистських заходів (семінарів, конференцій, виставок, фестивалів, конкурсів тощо) з метою пропагування та популяризації діяльності Фонду;
 • направляти за власні кошти Фонду для навчання, участі у семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за кордоном громадян, представників та працівників Фонду, приймати у себе зарубіжних громадян та представників юридичних осіб і міжнародних організацій;
 • Фонд має право брати участь проектах, зустрічах, форумах та інших подіях міжнародних благодійних організацій.
 • Фонд має право на: фінансування цільових програм, в тому числі міжнародних участь, участь та проведення в тендерних закупках, отримання матеріально-технічної допомоги. отримання благодійних пожертв та благодійних грантів, отримання субгрантів

Фонд має обов’язки:

 • дотримуватися всіх вимог чинного Законодавства
 • забезпечити відповідність своєї діяльності визначеним статутним завданням та цілям
 • надавати широкому колу суспільства вільний доступ до проектів, які було реалізовано та інших документів, що характеризують діяльність Фонду.

4.  ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ

 Засновником (Учасником) Фонду є ____(фізичні чи юридичні)__________ особи:

________(ПіБ)__________________, ____ ________ року народження, паспорт серія ______ № ___________, виданий _____(орган)________________ ________ ______ року, зареєстрований в ________(місце реєстрації)________________________, ідентифікаційний номер _____________, далі «Засновник»).

________(ПіБ)__________________, ____ ________ року народження, паспорт серія ______ № ___________, виданий _____(орган)________________ ________ ______ року, зареєстрований в ________(місце реєстрації)________________________, ідентифікаційний номер _____________, далі «Засновник»).

 • Засновник Фонду є його учасником після державної реєстрації Фонду.

5.  УЧАСНИКИ ФОНДУ ТА ЇХ ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Учасниками Фонду можуть бути :

 • дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які надали Фонду фінансову чи іншу майнову допомогу та поділяють мету діяльності Фонду, дотримуються статуту Фонду, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності.
 • юридичні особи, які надали благодійне пожертвування Фонду або іншим чином сприяють виконанню його завдань.

Учасники Фонду вступають до складу учасників Фонду шляхом анкетування та рішенням засновником.

До складу учасників Фонду може бути за умови, якщо відповідна особа:

 • визнає положення статуту Фонду;
 • визначає мету діяльності та цілі (завдання) Фонду;
 • та сприятиме діяльності Фонду.

Учасник Фонду має право:

 • брати участь у заходах, які проводить Фонд;
 • отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду;
 • надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;
 • обирати та бути обраним до органів управління Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних підрозділах та в заходах, що проводяться Фондом;
 • звертатися до Фонду для захисту своїх прав та інтересів в межах цілей діяльності Фонду;
 • користуватись іншими    правами,   що    передбачені    чинним    законодавством   України   та внутрішніми положеннями Фонду.

Учасники Фонду зобов’язані:

 • дотримуватись статуту та внутрішніх положень Фонду;
 • виконувати доручення, покладені на них Фондом в межах здійснення статутної діяльності
 • сприяти Фонду у здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду;
 • популяризувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;
 • виконувати рішення органів управління Фонду;
 • виконувати свої зобов’язання перед Фондом;
 • не припускатися дій, які шкодять репутації Фонду, дискредитують Фонд або завдають Фонду збитків;
 • дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
 • надавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань;
 • виконувати інші    обов’язки,    що    передбачені    законодавством   України   та    внутрішніми положеннями Фонду.

Учасники Фонду не одержують оплати за виконання своїх статутних обов’язків, але можуть працювати у Фонді за трудовими договорами.

Прийняття до складу учасників Фонду відбувається за рішенням вищого органу управління Фонду, прийнятого більшістю голосів учасників або за рішенням єдиного учасника Фонду.

Учасники Фонду вибувають зі складу учасників Фонду за рішенням вищого органу управління Фонду або за рішенням єдиного учасника Фонду.

Учасник Фонду має право у будь-який час вийти з нього з будь-якої причини, повідомивши про це Фонд.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

Органами управління Фонду є:

 • Директор (або Правління) Фонду – виконавчий орган Фонду, далі “Директор” (або Правління).
 • Загальні збори учасників – вищий орган управління Фонду; Функції наглядової ради виконують загальні збори учасників.

7. ФУНКЦІЇ ДИРЕКТОРА ФОНДУ ТА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Директор

Директор є виконавчим органом Фонду, його посадовою особою та керує його поточною діяльністю Фонду відповідно до статуту та законодавства України. Директором Фонду має право бути Засновник Фонду або інший учасник Фонду, якого призначив вищий орган управління Фонду.

Директор має та здійснює повноваження:

 • здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Фонду.
 • видає накази, укладає угоди, видає доручення від імені Фонду.
 • забезпечує виконання рішень органів управління Фонду
 • розглядає та затверджує кошториси витрат на фінансування Програм Фонду;
 • веде ділову переписку від імені Фонду
 • представляє Фонд без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, а також у відносинах з іншими особами в Україні та інших державах;
 • укладає договори, здійснювати інші правочини від імені Фонду в межах лімітів фінансування, встановлених Наглядовою радою Фонду;
 • відкриває і    закриває   рахунки   Фонду    в банках, інших фінансових установах, розпоряджається коштами на рахунках Фонду, підписує банківські та інші фінансові документи;
 • затверджує штатний розпис, приймає і звільняє працівників Фонду, організовує їх роботу, видає накази, інструкції та розпорядження, обов’язкові для працівників Фонду;
 • приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Фонду та здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на виконання завдань Фонду.
 • підписує трудові договори, приймає на роботу, та звільняє з роботи працівників штатного апарату Фонду.
 • здійснює оперативне управління майном і коштами Фонду.
 • представляє інтереси Фонду в відносинах з іншими особами
 • вчиняє інші дії, пов’язані з управлінням поточними справами Фонду.

У разі тимчасової відсутності директора Фонду або за його дорученням, повноваження директора Фонду можуть бути покладені на одного з учасників Фонду.

Загальні збори учасників

Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників.

Загальні збори учасників скликаються Директором не рідше одного разу на рік.

Позачергові Загальні збори учасників можуть бути скликані Директором за власною ініціативою, на письмову вимогу Учасників. Директор зобов’язаний протягом розумного строку з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників з порядком денним, запропонованим Директором, Учасниками. Учасники мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом розумного строку Директором не виконано зазначеної вимоги, Учасники мають право самі скликати Загальні збори учасників відповідно до вимог чинного законодавства.

Про дату і час проведення Загальних зборів учасників та порядок денний Учасники повідомляються Директором завчасно.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

 • затвердження Статуту Фонду;
 • внесення змін до Статуту Фонду;
 • затвердження благодійних програм Фонду;
 • визначення основних напрямів діяльності Фонду;
 • затвердження звітів Директора, благодійних програм, основних напрямків діяльності;
 • реалізація права власності на майно та кошти Фонду;
 • прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідацію Фонду;
 • прийняття рішень про набуття та припинення участі у діяльності Фонду;
 • призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу.
 • прийняття рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідацію Фонду.

На розгляд Загальних зборів учасників можуть бути винесені будь-які інші питання діяльності

Головує на Загальних зборах учасників – Голова загальних зборів учасників, який:

 • керує роботою зборів;
 • відповідає за підтримання порядку під час проведення зборів;
 • оголошує питання порядку денного i надає слово особам, що виступають;
 • дає роз’яснення з питань, пов’язаних з проведенням зборів;
 • слідкує за дотриманням вимог цього Статуту;
 • ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
 • організує ведення протоколу зборів;
 • ухвалює рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення зборів.

Загальні збори учасників визнаються повноважними, якщо в них беруть участь більше 3/4 загальної кількості Учасників (їх представників).

При голосуванні на Загальних зборах учасників кожен Учасник (його представник) має один голос.

Питання, вважаються прийнятими, якщо за них проголосують Учасники (їх представники), що мають у сукупності 3/4 голосів від загальної кількості Учасників, які беруть участь у Загальних зборах учасників. Щодо інших питань рішення приймається простою більшістю голосів Учасників, які беруть участь у Загальних зборах учасників.

Рішення,    прийняті    на    Загальних   зборах    учасників,    оформлюються    Протоколом,   що підписується Головою Загальних зборів учасників та Секретарем Загальних зборів учасників.

Якщо Фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними зборами учасників, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами учасників повинно бути ухвалене одне чи кілька взаємопов’язаних рішень.

Забороняється розглядати та ухвалювати рішення з питань, що не включені до порядку денного Загальних зборів учасників окрім випадків, коли на це є згода всіх Учасників, що беруть участь у зборах.

Голосування з кожного питання порядку денного проводиться безпосередньо після його обговорення.

Учасники мають право призначити для участі у Загальних зборах учасників своїх представників. Повноваження представника Учасника підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Фонд. Учасник має право передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому Учаснику чи його уповноваженому представнику.

 

8.  ПРАВА БЛАГОДІЙНИКІВ

Благодійники, які передали або мають намір передати своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, мають право:

 • одержувати на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей;
 • отримувати належне професійне ставлення до них з боку персоналу Фонду;
 • на збереження конфіденційності інформації про них та зроблені ними благодійні внески.

 

9.  ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

 • Фонд веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову, статистичну та інші види обов’язкової звітності у порядку, встановленому законом.
 • Фонд звітує про використання пожертвувань та інших цільових внесків для використання його статутних завдань.
 • Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу про використання вказаної допомоги.

9.4. Контроль діяльності Фонду здійснює його вищий орган управління.

 

10.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА МАЙНО ФОНДУ

 • У власності Фонду може бути перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане та/або набуте на законних підставах.
 • Фінансова діяльність Фонду спрямована на благодійництво та не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю і не спрямована на отримання прибутку.
 • Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які правочини, що не суперечать цілям благодійної діяльності та законодавству України.
 • Фонд має право власності та інші речові права на кошти, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, а також інше майно, що придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Фонду.
 • Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства з питань благодійних та неприбуткових організацій та цілям благодійної діяльності.
 • Джерелами формування майна та коштів фонду можуть бути:
  • внески учасників фонду та інших благодійників;
  • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертв та благодійних внесків;
  • кошти від проведення благодійних кампаній по збиранню благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників та інші кошти або майно, які надходять від основної діяльності Фонду, що не має на меті отримання прибутку;
  • благодійні внески, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами у грошовій та натуральній формі;
  • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
  • майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;
  • майнові (в тому числі авторські) права;
  • пасивні доходи;
  • отримання грантів, матеріально-технічної допомоги;
  • дохід з організації семінарів, тренінгів, навчання спеціалістів;
  • дохід в    інформаційно-консультаційних   послуг,   наданих    приватним   особам    об організаціям;
  • дохід від участі в тендерах;
  • дохід з організації благодійних ярмарок, фестивалів, розпродажів та концертів;
  • дохід з організації благодійних виставок, аукціонів;
  • дохід від продажу мерчандайзингової продукції з логотипом фонду, патріотичними елементами,
  • та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 • Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до умов чинного законодавства.
 • Кошти Фонду розподіляються за рішенням засновника Фонду відповідно до положень діючого законодавства України з питань благодійних та неприбуткових організацій.
 • Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх учасниками, посадовими особами, та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника Організації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
 • Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.

11.  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

11.1 Фонд на підставі чинних нормативних актів має право проводити міжнародну діяльність. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

 • Для здійснення міжнародної діяльності Фонд має право відряджати у встановленому порядку працівників Фонду та інших громадян за їх згодою.
 • Фонд може бути співзасновником інших міжнародних благодійних організацій, а також приймати до свого складу представників інших країн, як фізичних так і юридичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та нормам міжнародного права.
 • Фонд залучає кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань як на всеукраїнському, так і міжнародному рівні. Фонд може вкладати зазначені кошти в Міжнародні проекти та програми, що не суперечать його меті та завданням діяльності Фонду.

12.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

 • Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням вищого органу управління
 • Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.

13.  ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ

 • Діяльність Фонду може бути припинена шляхом реорганізації Фонду (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України.
 • У разі реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до його правонаступників, якими мають бути одна чи декілька неприбуткових благодійних організацій. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.
 • Фонд ліквідується:
  • за рішенням засновника Фонду;
  • на підставі рішення компетентного суду;
  • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
 • У разі припинення Фонду та у результаті його ліквідації злиття поділу приєднання або перетворення майно фонду передається одній або кільком неприбутковим (благодійним) організаціям або зараховується до доходу бюджету.
 • Фонд є таким, що припинився, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

14.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Фонд є неприбутковою організацією, яка не має на меті отримання прибутку.
 • Питання щодо діяльності Фонду, не визначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніми нормативними документами Фонду.
 • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Організації або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Фонд створено на невизначений строк.

 

Підписи засновників:

 

_________(ПІБ)_________________                                                        ____(підпис)____

 

__________(ПіБ)___________________                                                   ____(підпис)____